Vă mulţumim pentru faptul că aţi optat să vizitaţi pagina noastră de prezentare și dorim să vă asigurăm că societatea noastră a tratat şi tratează cu maximă seriozitate aspectele ce ţin de siguranţa datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care apelează sau se informează cu privire la serviciile oferite de compania noastră.

Scopul principal al prezentului Regulament GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Protectia datelor dvs. personale este data de Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi de abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, și Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 2016/679 al Parlamentului European și al consiliului din 27 aprilie 2016.

În conformitate cu noile reglementări stabilite la nivel european, pentru ca dumneavoastră să fiţi cât mai bine informat cu privire la politica de confidenţialitate şi siguranţă a datelor cu caracter personal a societăţii Elit Kars Utilities S.R.L., vă aducem la cunoştiinţă ca pagina de prezentare web a companiei noastre www.elitfunerare.ro:

⦿ NU utilizează tehnici de tip cookie decat cele utilizate pentru functionarea optima a paginii web;

⦿ NU colectează date în vederea derulării unor activităţi de marketing sau marketing targetat;

⦿ NU colectează date în vederea formării unor baze de date destinate uzului intern al companiei sau pentru a fi utilizate în comun cu societăţi ce desfăşoară activităţi similare sau asemănătoare;

⦿ NU transmite mesaje promoţionale şi nu participă la activităţi de transmitere de mesaje de tip ’’spam’’ desfăşurate de companii de profil;

⦿ NU realizează şi nu participă la realizarea de statistici, sondaje de opinie sau colectare de date indiferent de scopul acestora;

⦿ NU colectează identificatorii online ai persoanelor care accesează pagina web de prezentare;

⦿ deşi oferă atât servicii cu caracter naţional cât si european NU utilizează tehnici de geolocaţie şi nu solicită niciodată, direct sau prin interpuşi datele persoanelor care se informează cu privire la serviciile companiei;

⦿ UTILIZAM serviciile GOOGLE ANALYTICS in scopul optimizarii relatiilor cu persoanele care ne acorda increderea lor si apeleaza la serviciile companiei noastre.

⦿ PRELUCRAM datele cu caracter personal constand in nume si adresa de mail ale persoanelor care acceseaza rubrica « CONTACT » si doresc sa ne solicite detalii privind serviciile oferite si/sau posteaza comentarii privind gradul de seriozitate al companiei noastre.

IMPORTANT!

În România, autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, România, cod poștal 010336, număr de telefon (fix): 031 805 92 11, număr de fax: 031 805 96 02, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro, website: http://www.dataprotection.ro .

SEMNIFICAȚIA UNOR TERMENI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

⦿ Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal.

În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

⦿ Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile):

datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice;

⦿ Date cu caracter personal:

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”).

O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane.

În noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (date sensibile); diagnosticul stabilit (date sensibile); date genetice (date sensibile); date biometrice (date sensibile); date de geolocație.

⦿ Operator:

persoană fizică sau juridică care decide în ce scop şi prin ce mijloace sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului.

⦿ Persoană împuternicită:

orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

⦿ Persoană vizată:

persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu societatea noastră dumneavoastră sunteţi persoana vizată.

⦿ Prelucrare a datelor cu caracter personal:

orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal.

Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune cu privire la datele cu caracter personal, indiferent dacă aceasta are loc prin mijloace automate manuale sau mixte.

⦿ Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Vă mulțumim,
Echipa Elit Funerare